വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ

ഭാഷ പഠിക്കാ​നു​ള്ള കുറു​ക്കു​വ​ഴി​കൾ

പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കാ​നു​ള്ള ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാ​ക്കാൻ ഈ അഭ്യാസം സഹായി​ക്കും.