വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ

പൂർണത പ്രതീ​ക്ഷി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാൻ പഠിക്കാം

നിങ്ങളിൽനി​ന്നും മറ്റുള്ള​വ​രിൽനി​ന്നും ന്യായ​മാ​യ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രതീ​ക്ഷി​ക്കാൻ ഈ അഭ്യാസം സഹായി​ക്കും.