വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

അഭ്യാസങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക

ജീവി​ത​ത്തി​ലെ സുഖദുഃ​ഖ​ങ്ങ​ളെ പക്വത​യോ​ടെ കൈകാ​ര്യം ചെയ്യാൻ സഹായി​ക്കു​ന്ന ഒരു അഭ്യാസം.