വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

അഭ്യാസങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകൾ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം?

ദൈവ​ത്തോ​ടു​ള്ള ആശയവി​നി​മ​യ​ത്തിൽ ഉൾപ്പെ​ടു​ത്താ​വു​ന്ന വിവര​ങ്ങ​ളും അതിന്റെ ഗുണനി​ല​വാ​ര​വും പരി​ശോ​ധി​ക്കാൻ ഈ അഭ്യാസം നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കും.