വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ

അഭ്യാസം

നിങ്ങളുടെ ബോധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക: ചാരിത്ര്യം

വിവാത്തിനുമുമ്പുള്ള ലൈംഗിന്ധം സംബന്ധിച്ച ദൈവത്തിന്‍റെ നിയമം അനുസരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അരക്കിട്ടുപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അഭ്യാസം.

ഇതാ, ഇനിയും...

റോൾ മോഡ​ലി​നെ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാൻ

ആരെ അനുക​രി​ക്ക​ണം എന്ന് തീരു​മാ​നി​ക്കാൻ ഈ അഭ്യാ​സ​ത്തി​നു നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കാ​നാ​കും.

നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക

ദേഷ്യം, വിഷമം, സങ്കടം എന്നീ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന അഭ്യാസം.

നിങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകൾ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം?

ദൈവത്തോടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന വിവരങ്ങളും അതിന്‍റെ ഗുണനിലവാരവും പരിശോധിക്കാൻ ഈ അഭ്യാസം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.