വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

അഭ്യാസം

നിങ്ങളുടെ ബോധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക: ചാരിത്ര്യം

വിവാത്തിനുമുമ്പുള്ള ലൈംഗിന്ധം സംബന്ധിച്ച ദൈവത്തിന്‍റെ നിയമം അനുസരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അരക്കിട്ടുപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അഭ്യാസം.