വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

അഭ്യാസങ്ങൾ

അതിർവ​ര​മ്പു​കൾ വെക്കു​ക

എതിർലിം​ഗ​ത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് തെറ്റായ ധാരണ തോന്നാൻ ഇടയാ​ക്കു​ന്ന സന്ദേശം അയയ്‌ക്കു​ന്നത്‌ ഒഴിവാ​ക്കാൻ സഹായി​ക്കു​ന്ന ഒരു അഭ്യാസം.