വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

കൗമാരപ്രായക്കാർ

യുവജ​ന​ങ്ങൾ ചോദി​ക്കു​ന്നു

രാജ്യ​ഹാ​ളിൽ മീറ്റി​ങ്ങു​കൾക്കു പോകു​ന്നത്‌ എന്തിന്‌?

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ രാജ്യ​ഹാ​ളു​കൾ എന്ന് അറിയ​പ്പെ​ടുന്ന അവരുടെ ആരാധ​നാ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളിൽ ആഴ്‌ച​യിൽ രണ്ടു തവണ മീറ്റി​ങ്ങു​കൾ നടത്താ​റുണ്ട്. അവിടെ എന്താണ്‌ നടക്കു​ന്നത്‌? അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കി​ലും പ്രയോ​ജ​ന​മു​ണ്ടോ?

സമപ്രാ​യ​ക്കാർ പറയു​ന്നത്‌

ബൈബിൾവായന

ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത്‌ അത്ര എളുപ്പമല്ലെങ്കിലും വായിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രയോജനം വലുതാണ്‌. ബൈബിൾവായനയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിച്ചത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് നാല്‌ യുവപ്രായക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നു.

In this section, the names of some persons quoted have been changed.