കൗമാരപ്രായക്കാർ

യുവജ​ന​ങ്ങൾ ചോദി​ക്കു​ന്നു

ബൈബി​ളിന്‌ എങ്ങനെ എന്നെ സഹായി​ക്കാ​നാ​കും?—ഭാഗം 3: വായന​യിൽനിന്ന്‌ പരമാ​വധി പ്രയോ​ജനം നേടാം

നിങ്ങളു​ടെ ബൈബിൾവാ​യ​ന​യിൽനിന്ന്‌ പരമാ​വധി പ്രയോ​ജനം നേടാൻ സഹായി​ക്കുന്ന നാലു ടിപ്പുകൾ

അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ

നിങ്ങളെ കാണാൻ എങ്ങനെ​യു​ണ്ടെന്ന്‌ നോക്കാം

ഏറ്റവും നല്ല വേഷവി​ധാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കാൻ ഈ അഭ്യാസം നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കും

ഈ ഭാഗത്ത്, ചില പേരുകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു