കൗമാരപ്രായക്കാർ

യുവജ​ന​ങ്ങൾ ചോദി​ക്കു​ന്നു

വികാരങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം?

യുവപ്രായത്തിൽ വികാര ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സാധാരണമാണ്‌. അത്‌ പല യുവജനങ്ങളെയും കുഴപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും അതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടുപോകാനും നിങ്ങൾക്ക്‌ കഴിയും.

ബോർഡി​ലെ രേഖാ​ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം

വീഡി​യോ ഗെയി​മു​കൾ: നിങ്ങൾ ജയിച്ചോ തോറ്റോ?

വീഡി​യോ ഗെയി​മു​കൾ രസമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ചില കുഴപ്പ​ങ്ങ​ളും അതിനുണ്ട്‌. ചതിക്കു​ഴി​കൾ ഒഴിവാ​ക്കി നിങ്ങൾക്ക്‌ എങ്ങനെ വിജയി​ക്കാം?

ഈ ഭാഗത്ത്, ചില പേരുകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു