വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

പാഠം 9: “യഹോവ സകലവും സൃഷ്ടിച്ചു”

പാഠം 9: “യഹോവ സകലവും സൃഷ്ടിച്ചു”

യഹോവ സൃഷ്ടിച്ച കാര്യങ്ങളെ കണ്ട്‌ ആസ്വദിക്കുന്ന ഡേവിഡിനോടൊപ്പം ഒന്നു യാത്ര ചെയ്‌താലോ!