വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഗീതം 140—മുൻനിരസേവകരുടെ ജീവിതം

വളർന്നുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മുൻനിരസേവകനാകുമോ?