വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സത്യം പറയുന്നത്‌ ഒരു പാലം പണിയുന്നതുപോലെയാണ്‌

സത്യസന്ധത പ്രധാമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ഇതുകൂടെ കാണുക

യഹോ​വ​യു​ടെ കൂട്ടു​കാ​രാ​കാം

സത്യസന്ധരായിരിപ്പിൻ

എല്ലായ്‌പോഴും സത്യം പറയേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?