വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

പോസ്റ്റർ: യഹോവ പ്രാർഥന കേൾക്കു​ന്നു​ണ്ടോ?

പോസ്റ്റർ: യഹോവ പ്രാർഥന കേൾക്കു​ന്നു​ണ്ടോ?

ഈ പോസ്റ്റർ പ്രിന്റ്‌ ചെയ്‌തു​വെ​ക്കുക. യഹോവ നിങ്ങളു​ടെ പ്രാർഥന കേൾക്കു​മെന്ന്‌ ഇതു നിങ്ങളെ ഓർമി​പ്പി​ക്കും.

ഇതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം

യഹോ​വ​യു​ടെ കൂട്ടു​കാ​രാ​കാം

യഹോവ പ്രാർഥന കേൾക്കു​ന്നു​ണ്ടോ?

സഹായ​ത്തി​നാ​യി യഹോ​വ​യോട്‌ പ്രാർഥി​ക്കുക, യഹോവ അതു കേൾക്കും.

യഹോവയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം—ചെയ്തുപഠിക്കാന്‍

യഹോവ പ്രാർഥന കേൾക്കു​ന്നു​ണ്ടോ?

ചില​പ്പോൾ പ്രതീ​ക്ഷി​ക്കാത്ത വിധത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും യഹോവ പ്രാർഥ​ന​കൾക്ക്‌ ഉത്തരം തരുന്നത്‌.