വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

എന്‍റെ ബൈബിൾ പാഠങ്ങൾ

“നന്ദി” പറയുക

മൂന്നു വയസ്സോ അതിൽ താഴെ​യോ ഉള്ള കുട്ടി​കൾക്കു​വേ​ണ്ടി​യാണ്‌ ഈ ബൈബിൾ പാഠങ്ങൾ തയാറാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. നിങ്ങളു​ടെ കുട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം വായി​ക്കാ​നാ​യി ഈ പാഠം ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ പ്രിന്‍റ് എടുക്കുക.