വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

ബൈബിൾ കഥാപാ​ത്ര കാർഡു​കൾ

സിപ്പോറ

ഈ ബൈബിൾ കഥാപാ​ത്ര കാർഡ്‌ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ മോശ​യു​ടെ ഭാര്യ​യാ​യ സിപ്പോ​റ​യെ​ക്കു​റിച്ച് പഠിക്കുക. പ്രിന്‍റു ചെയ്യുക, മുറിക്കുക, നടുവെ മടക്കുക, സൂക്ഷി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക.