വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

ബൈബിൾ കഥാപാത്ര കാർഡ്‌

രാഹാബ്‌

ബൈബിൾ കഥാപാത്രമായ രാഹാ​ബി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള ഈ കാർഡ്‌ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക. ഇസ്രാ​യേ​ല്യ​രാ​യ രണ്ടു ഒറ്റുകാ​രെ ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് ഒളിപ്പിക്കാൻ അവൾ ധൈര്യം കാണിച്ചു. പ്രിന്‍റു ചെയ്യുക, മുറി​ക്കു​ക, രണ്ടായി മടക്കുക, ശേഖരി​ച്ചു വെക്കുക