വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കാർഡു​കൾ

ബൈബിൾ കഥാപാത്ര കാർഡ്‌

മാനോഹ

ഈ ബൈബിൾ കഥാപാത്ര കാർഡ്‌ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക. ജീവിച്ചിരുന്നതിലേക്കുംവെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തരായ മനുഷ്യരിൽ ഒരാളുടെ പിതാവായ മാനോയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. പ്രിന്‍റു ചെയ്യുക, മുറിക്കുക, നടുവെ മടക്കുക, സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക.

ഇതാ, ഇനിയും...

രാഹാബ്‌ ബൈബിൾ കഥാപാത്ര കാർഡ്‌

പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചതിനാൽ അവൾക്ക് തന്‍റെ വീട്ടു​കാ​രെ രക്ഷിക്കാ​നാ​യി.

അഹരോൻ ബൈബിൾ കാർഡ്‌

വാഗ്‌ദ​ത്ത​ദേ​ശത്ത്‌ കടക്കാൻ അഹരോ​നെ അനുവ​ദി​ക്കാ​തി​രു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്?

ഗിദെയോൻ ബൈബിൾ കാർഡ്‌

ആദ്യം ശങ്കിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട്‌ ധൈര്യശാലിയെന്ന് തെളിയിച്ചു