വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ചിത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പഠിക്കാം

ഫറവോൻ യോസേഫിന്‌ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു

യോ​സേ​ഫി​ന്റെ ചിത്രം ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക. വിട്ടു​പോ​യ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപി​ടി​ക്കു​ക. കുത്തുകൾ യോജി​പ്പിച്ച്‌ ചിത്ര​ത്തി​നു നിറം കൊടു​ക്കു​ക.