വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

ദാവീദ്‌ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ നാമത്തിൽ വന്നു

ദൈവ​ത്തി​ന്റെ പേരിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ക്രമീ​ക​രിച്ച്‌, ആ പേരിന്റെ അർഥം എന്താ​ണെന്ന്‌ പഠിക്കുക.