വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ചിത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പഠിക്കാം

ചിത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പഠിക്കാം

രൂത്തിന്‍റെ ഗുണങ്ങ​ളിൽനി​ന്നു പഠിക്കുക

ഒരു നല്ല സുഹൃ​ത്തി​ന്‍റെ​യും രൂത്തി​ന്‍റെ​യും ഗുണങ്ങൾ തമ്മിൽ താരത​മ്യം ചെയ്യുക

 

ഇതാ, ഇനിയും...

ഫറവോൻ യോസേഫിന്‌ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു

ചിത്രത്തിലൂടെ പഠിക്കാനുള്ള ഈ അഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുക. എന്നിട്ട്, യോസേഫിന്‍റെ ചേട്ടന്മാർ യോസേഫിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയതിന്‍റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക.

ശലോമോൻ ജ്ഞാനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഈ ചിത്രത്തിൽ വിട്ടുപോയത്‌ എന്താണെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക. കുത്തുകൾ യോജിപ്പിച്ച് ചിത്രത്തിനു നിറം കൊടുക്കുക.

യോസേഫിനെ അടിമയായി വിൽക്കുന്നു

നിറം കൊടുക്കാനുള്ള പേജ്‌ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക. ബൈബിൾക​ഥ​യിൽ ഇല്ലാത്ത രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടുപി​ടി​ക്കു​ക.