കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സമപ്രായക്കാർ പറയുന്നത്‌

ശരീരഭംഗി

ശരീരഭംഗി

ശരീരഭംഗിയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ഒരു വീക്ഷണമുണ്ടായിരിക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളിയെപ്പറ്റി ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്നു.

 

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

എന്നെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്?

സർവസാധാമായ മൂന്നു ദോഷങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നു പഠിക്കുക.

മാധ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്‌ അനുകരിക്കരുതാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?—ഭാഗം 2: ആൺകുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി

മാധ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആളുകളെ അനുകരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുമോ?