കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സമപ്രായക്കാർ പറയുന്നത്‌

ലൈംഗിമായ അതിക്രമം

ലൈംഗിമായ അതിക്രമം

ലൈംഗിമായ അതിക്രമം എന്താണെന്നും അത്‌ അനുവദിച്ചുകൊടുക്കരുതാത്തതിന്‍റെ കാരണം എന്താണെന്നും അഞ്ചു ചെറുപ്പക്കാർ വിശദീരിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

എനിക്ക് ലൈംഗിമായ അതിക്രമം എങ്ങനെ ചെറുക്കാനാകും?

ലൈംഗിക അതിക്രമം എന്താണെന്നും അതിന്‌ ഇരയായാൽ എന്തു ചെയ്യാമെന്നും പഠിക്കുക.