കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സമപ്രായക്കാർ പറയുന്നത്‌

ലൈംഗിമായ അതിക്രമം

ലൈംഗിമായ അതിക്രമം

ലൈംഗിമായ അതിക്രമം എന്താണെന്നും അത്‌ അനുവദിച്ചുകൊടുക്കരുതാത്തതിന്‍റെ കാരണം എന്താണെന്നും അഞ്ചു ചെറുപ്പക്കാർ വിശദീരിക്കുന്നു.