കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സമപ്രാക്കാർ പറയുന്നത്‌

ദൈവവിശ്വാസം

ദൈവവിശ്വാസം

സ്രഷ്ടാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്‍റെ കാരണം യുവജങ്ങൾ വിശദീരിക്കുന്നു.