കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബോർഡിലെ രേഖാചിത്രീരണം

ഇത്‌ സ്‌നേമോ അഭിനിവേമോ?

ഇത്‌ സ്‌നേമോ അഭിനിവേമോ?

ആകർഷണം, അഭിനിവേശം, യഥാർഥസ്‌നേഹം ഇവ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക.

 

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

എനിക്കു പ്രണയിക്കാൻ പ്രായമായോ?

നിങ്ങൾക്കു പ്രണയിക്കാൻ പ്രായമായോ എന്നു തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന നാലു ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുക.