കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു? (പഠനസഹായികൾ)

ബൈബിൾ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു

മരിച്ചവർ എവിടെ? (ഭാഗം 1)

മരിച്ചരുടെ യഥാർഥ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌ എന്താണെന്ന് നോക്കാം.

പിഡിഎഫ്‌ പ്രിന്‍റ് ചെയ്യുക, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

യേശുക്രിസ്‌തു ആരാണ്‌? (ഭാഗം 3)

യേശു ഒരേസയം ശക്തിയും ആർദ്രയും സമന്വയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിക്കുക (ഭാഗം 2)

സാത്താൻ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൊണ്ടുരുമ്പോഴും നമുക്കു ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാകുമോ?

ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിവീക്ഷണം (ഭാഗം 2)

രക്തത്തിന്‍റെ ഉപയോത്തെയും രക്തപ്പകർച്ചയെയും കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ മാത്രമല്ല അതു മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ വിശദീരിച്ചുകൊടുക്കാമെന്ന് പഠിക്കാനും ഈ പഠനസഹായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.