കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു? (പഠനസഹായികൾ)

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു? (പഠനസഹായി)

നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്‌ ‘അന്ത്യകാലത്തോ?’ (ഭാഗം 2)

“അന്ത്യകാലത്ത്‌” സംഭവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടോ? അന്ത്യകാത്തിനു ശേഷം എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും? ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിവീക്ഷണം (ഭാഗം 2)

രക്തത്തിന്‍റെ ഉപയോത്തെയും രക്തപ്പകർച്ചയെയും കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ മാത്രമല്ല അതു മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ വിശദീരിച്ചുകൊടുക്കാമെന്ന് പഠിക്കാനും ഈ പഠനസഹായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

നിങ്ങളുടെ കുടുംജീവിതം സന്തുഷ്ടമാക്കാവുന്ന വിധം (ഭാഗം 1)

സന്തുഷ്ടവിവാത്തിനുള്ള താക്കോൽ എന്താണ്‌? നിങ്ങളുടെ വിശ്വാങ്ങൾ വിശദീരിക്കുക, ബൈബിൾപഠിപ്പിക്കലുകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുക, ഈ അഭ്യാസം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ വിശദീരിച്ചുകൊടുക്കാമെന്നു പഠിക്കുക.

ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിക്കുക (ഭാഗം 3)

ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമം ആവശ്യമാണ്‌. അതു പ്രയോമാണോ?