വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾപനം രസകരമാക്കാം

ചെറുപ്രാത്തിലുള്ളവരെ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്‌ ‘ബൈബിൾപനം രസകരമാക്കാം’ എന്ന ഈ പരിപാടി തയാർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌. ഓരോന്നും ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക, ബൈബിൾഭാഗം വായിക്കുക, ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വികാങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതാക്കൂ!