വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

അഭ്യാങ്ങൾ

അഭ്യാങ്ങൾ

നിയമങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു

നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും മാതാപിതാക്കളുമായി അവ ചർച്ച ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന അഭ്യാസം.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം വലുതാക്കു

ചങ്ങാതിക്കൂട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളരെ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം, എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക.

സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സംഭാണം

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്‌? മാതാപിതാക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തു വിചാരിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ അഭിരുചികൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഈ അഭ്യാസം ഉപയോഗിക്കുക.

വിനോവും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും സമനിയിൽ നിറുത്തു

നിങ്ങൾ “കല്ലുകൾ ആദ്യം ഇടുന്ന” ആളാണോ അതോ “മണൽ ആദ്യം ഇടുന്ന” ആളാണോ?