വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

അഭ്യാങ്ങൾ

അഭ്യാസങ്ങൾ

നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സത്യസന്ധതയുണ്ട്?

നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിണതഫലങ്ങൾ വിശകനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അഭ്യാസം.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

സങ്കടത്തി​ന്‍റെ പടുകു​ഴി​യിൽനിന്ന് കരകയ​റാൻ

നിങ്ങൾ വല്ലാതെ വിഷമി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോൾ മനസ്സിനെ ഉണർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കു​ന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

ചങ്ങാതി​ക്കൂ​ട്ടം വലുതാ​ക്കു​ക

ചങ്ങാതി​ക്കൂ​ട്ട​ത്തിൽ മറ്റുള്ള​വ​രെ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെ​ടു​ത്താം, എന്തു​കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സി​ലാ​ക്കു​ക.

സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സംഭാണം

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്‌? മാതാപിതാക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തു വിചാരിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ അഭിരുചികൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഈ അഭ്യാസം ഉപയോഗിക്കുക.