കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

അഭ്യാങ്ങൾ

അഭ്യാസങ്ങൾ

നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സത്യസന്ധതയുണ്ട്?

നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിണതഫലങ്ങൾ വിശകനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അഭ്യാസം.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

സ്വകാര്യത കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാം?

മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

നിയമങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു

നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റാത്ത നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നു വിലയിരുത്തുക.

പച്ച കുത്തുന്നതിനു മുമ്പ്. . .

ബൈബിളിലെ ഒരു സന്ദേശം പച്ച കുത്തിയാലോ?