കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

അഭ്യാങ്ങൾ

അഭ്യാങ്ങൾ

നിങ്ങളെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം

ഏറ്റവും നല്ല വേഷവിധാമുണ്ടായിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അഭ്യാസം

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

വിനോവും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും സമനിയിൽ നിറുത്തു

നിങ്ങൾ “കല്ലുകൾ ആദ്യം ഇടുന്ന” ആളാണോ അതോ “മണൽ ആദ്യം ഇടുന്ന” ആളാണോ?

സൗഹൃമോ ശൃംഗാമോ?

വെറും സൗഹൃമെന്നു കരുതി നമ്മൾ അയയ്‌ക്കുന്ന സന്ദേശത്തെ ഒരുപക്ഷേ മറ്റൊരാൾ ശൃംഗാവാക്കുളായി കണ്ടേക്കാം. തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുന്നത്‌ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

യഥാർഥപ്രമാണോ എന്നു വിലയിരുത്താൻ

ഇത്‌ പ്രണയമാണോ സൗഹൃമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നില്ലേ? നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റേ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.