കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

അഭ്യാങ്ങൾ

അഭ്യാസം

താരുണ്യത്തിന്‍റെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ. . .

താരുണ്യത്തിന്‍റെ ബുദ്ധിമുട്ടുളെ നേരിടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അഭ്യാസം

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സംഭാണം

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്‌? മാതാപിതാക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തു വിചാരിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ അഭിരുചികൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഈ അഭ്യാസം ഉപയോഗിക്കുക.

വിനോവും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും സമനിയിൽ നിറുത്തു

നിങ്ങൾ “കല്ലുകൾ ആദ്യം ഇടുന്ന” ആളാണോ അതോ “മണൽ ആദ്യം ഇടുന്ന” ആളാണോ?

സൗഹൃമോ ശൃംഗാമോ?

വെറും സൗഹൃമെന്നു കരുതി നമ്മൾ അയയ്‌ക്കുന്ന സന്ദേശത്തെ ഒരുപക്ഷേ മറ്റൊരാൾ ശൃംഗാവാക്കുളായി കണ്ടേക്കാം. തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുന്നത്‌ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?