കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

അഭ്യാങ്ങൾ

അഭ്യാസം

നിങ്ങളുടെ ബോധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക: ചാരിത്ര്യം

വിവാത്തിനുമുമ്പുള്ള ലൈംഗിന്ധം സംബന്ധിച്ച ദൈവത്തിന്‍റെ നിയമം അനുസരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അരക്കിട്ടുപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അഭ്യാസം.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

സൗഹൃമോ ശൃംഗാമോ?

വെറും സൗഹൃമെന്നു കരുതി നമ്മൾ അയയ്‌ക്കുന്ന സന്ദേശത്തെ ഒരുപക്ഷേ മറ്റൊരാൾ ശൃംഗാവാക്കുളായി കണ്ടേക്കാം. തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുന്നത്‌ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

യഥാർഥപ്രമാണോ എന്നു വിലയിരുത്താൻ

ഇത്‌ പ്രണയമാണോ സൗഹൃമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നില്ലേ? നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റേ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.

അതിർവമ്പുകൾ വെയ്‌ക്കു

എതിർലിംത്തിൽപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ശരിയായ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുക.