വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

അഭ്യാങ്ങൾ

അഭ്യാസം

നിങ്ങളുടെ ബോധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക: ചാരിത്ര്യം

വിവാത്തിനുമുമ്പുള്ള ലൈംഗിന്ധം സംബന്ധിച്ച ദൈവത്തിന്‍റെ നിയമം അനുസരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അരക്കിട്ടുപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അഭ്യാസം.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

ചങ്ങാതി​ക്കൂ​ട്ടം വലുതാ​ക്കു​ക

ചങ്ങാതി​ക്കൂ​ട്ട​ത്തിൽ മറ്റുള്ള​വ​രെ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെ​ടു​ത്താം, എന്തു​കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സി​ലാ​ക്കു​ക.

സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സംഭാണം

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്‌? മാതാപിതാക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തു വിചാരിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ അഭിരുചികൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഈ അഭ്യാസം ഉപയോഗിക്കുക.

വിനോവും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും സമനിയിൽ നിറുത്തു

നിങ്ങൾ “കല്ലുകൾ ആദ്യം ഇടുന്ന” ആളാണോ അതോ “മണൽ ആദ്യം ഇടുന്ന” ആളാണോ?