വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 14: തയാറായി അഭിപ്രാങ്ങൾ പറയാം

യോഗങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ തയാറാകേണ്ടത്‌ വളരെ പ്രധാമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് അത്‌ എങ്ങനെ ചെയ്യാം?