കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 24: യഹോവ എല്ലാം രൂപകല്‌പന ചെയ്‌തു

യഹോവ എല്ലാം ഇത്ര ഭംഗിയായി രൂപകല്‌പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?