വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 2: യഹോയെ അനുസരിക്കു

ഏത്‌ തരം കളിപ്പാട്ടംകൊണ്ട് കളിക്കുന്നു എന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? യഹോയുടെ കൂട്ടുകാനായിത്തീരുന്ന ഡേവിഡിനോടൊപ്പം ഇതിന്‍റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക.