കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 4: മോഷണം തെറ്റാണ്‌

തന്‍റേതല്ലാത്ത ചിലത്‌ എടുക്കമെന്ന് ഡേവിഡിനു തോന്നി. എന്നാൽ അതു വേണ്ടെന്നുവെക്കാൻ അവനെ സഹായിച്ചത്‌ എന്താണ്‌?

ഇതുകൂടെ കാണുക

ഡേവിഡ്‌ ഏത്‌ പുസ്‌തമാണ്‌ വായിക്കുന്നത്‌?

“മോഷണം തെറ്റാണ്‌” എന്ന വീഡിയോ കാണുക. ഈ അഭ്യാസം ചെയ്യാനായി പ്രിന്‍റ് എടുക്കുക, അതിൽ നിറം കൊടുക്കുക.