വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 6: പ്ലീസ്‌ & താങ്ക്യൂ

ഡേവിഡ്‌ ചില പ്രധാപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു.