കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 20: സത്യസന്ധരായിരിപ്പിൻ

എല്ലായ്‌പോഴും സത്യസന്ധരായിരിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ഇതുകൂടെ കാണുക

സത്യം പറയുന്നത്‌ ഒരു പാലം പണിയുന്നതുപോലെയാണ്‌

സൗഹൃദം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ സത്യസന്ധത പ്രധാമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?