കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 1: മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കു

നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? ഇതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ഡേവിഡ്‌ മനസ്സിലാക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുക.