കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 17: നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കു

മാതാപിതാക്കളേ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അപകടത്തിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക!

ഇതുകൂടെ കാണുക

കുട്ടിളുടെ ജാഗ്രത പരീക്ഷിച്ചറിയുക!

കുട്ടിളെ സംരക്ഷിക്കാനും അവരുടെ സുരക്ഷിത്വം ഉറപ്പുരുത്താനും മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും?