വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 13: ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കാൻ യഹോവ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും

യഹോയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പേടി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ധൈര്യമുള്ളരായിരിക്കാൻ യഹോയ്‌ക്ക് എങ്ങനെയാണ്‌ സഹായിക്കാനാകുക?