കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 19: ധാരാളമായി കൊടുത്തുകൊണ്ട്

ധാരാളമായി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യഹോയെ എങ്ങനെ അനുകരിക്കാം?

ഇതുകൂടെ കാണുക

യഹോവയ്‌ക്കു ധാരാമായി കൊടുക്കു

ധാരാമായി കൊടുക്കുന്നരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കു എങ്ങനെ കാണിക്കാം?