കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നിങ്ങളുടെ കുടുംത്തിനുള്ള സന്ദേശം

മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരമായ ഈ അനിമേഷൻ വീഡിയോ പരമ്പര, ഭരണസംഘാംമായ ആന്തൊണി മോറിസ്‌ പരിചപ്പെടുത്തുന്നു.