കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 21: കാത്തിരിക്കാൻ പഠിക്കാം!

യഹോയെപ്പോലെ എങ്ങനെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാം?