വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 3: എപ്പോഴും പ്രാർഥിക്കാം

എപ്പോഴും യഹോയോട്‌ പ്രാർഥിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് ടീനയോടൊപ്പം പാടുക.

ഇതുകൂടെ കാണുക

BECOME JEHOVAH'S FRIEND ACTIVITIES

ഇന്ന് നടന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കാം?

നിങ്ങൾക്കു പ്രാർഥിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി എഴുതുയോ വരയ്‌ക്കുയോ ചെയ്യാം.

BECOME JEHOVAH'S FRIEND ACTIVITIES

എപ്പോഴും പ്രാർഥിക്കാം: സംഗീവും വരികളും

പ്രിന്‍റു ചെയ്യാവുന്ന സംഗീനോട്ടുളും പാട്ടിന്‍റെ വരികളും ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക. എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഈ പാട്ട് കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടും!