കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 3: എപ്പോഴും പ്രാർഥിക്കാം

എപ്പോഴും യഹോയോട്‌ പ്രാർഥിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് ടീനയോടൊപ്പം പാടുക.

ഇതുകൂടെ കാണുക

ഇന്ന് നടന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കാം?

നിങ്ങൾക്കു പ്രാർഥിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി എഴുതുയോ വരയ്‌ക്കുയോ ചെയ്യാം.

എപ്പോഴും പ്രാർഥിക്കാം: സംഗീവും വരികളും

പ്രിന്‍റു ചെയ്യാവുന്ന സംഗീനോട്ടുളും പാട്ടിന്‍റെ വരികളും ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക. എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഈ പാട്ട് കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടും!