കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 3: എപ്പോഴും പ്രാർഥിക്കാം

എപ്പോഴും യഹോയോട്‌ പ്രാർഥിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് ടീനയോടൊപ്പം പാടുക.