കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 8: അടുക്കും ചിട്ടയും വൃത്തിയും

നമുക്ക് യഹോയെപ്പോലെ അടുക്കും ചിട്ടയും വൃത്തിയും ഉള്ളവരാകാൻ കഴിയുമോ? ഡേവിഡ്‌ പഠിച്ച പാഠം.