കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഗീതം 24—ദൃഷ്ടി സമ്മാനത്തിൽ പതിപ്പിക്കുക!

പറുദീസയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്‌?

 

ഇതുകൂടെ കാണുക

ഇപ്പോത്തെയും ഭാവിയിലെയും ജീവിതം താരതമ്യം ചെയ്യുക

ബൈബിളിലെ ഏതെല്ലാം വാഗ്‌ദാങ്ങൾ പറുദീയിൽ നിറവേറും?