കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഗീതം 140—മുൻനിരസേവകരുടെ ജീവിതം

വളർന്നുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മുൻനിരസേവകനാകുമോ?