കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യഹോവയ്‌ക്കു ധാരാമായി കൊടുക്കു

യഹോവ ധാരാമായി കൊടുക്കുന്നനാണ്‌. നിങ്ങൾക്കും അതിനു കഴിയും!

ഇതുകൂടെ കാണുക

ധാരാളമായി കൊടുത്തുകൊണ്ട്

യഹോയുടെ ജനം ഉദാരമായി കൊടുക്കുന്നരാതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രയോങ്ങളുണ്ട്?