കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പ്രായമാരെ ബഹുമാനിക്കുക: ഈണവും വരികളും

പ്രായമാരെ ആദരിക്കുന്ന പാട്ടു പാടാം.

 

ഇതുകൂടെ കാണുക

പ്രായമാരെ ബഹുമാനിക്കു

യഹോയെ സേവിക്കുന്നതിൽ വർഷങ്ങളുടെ അനുഭരിമുള്ള പ്രായമാരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആദരിക്കാം?