കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

മക്കളെ പഠിപ്പിക്കു

മാതാപിതാക്കൾക്ക് മൂല്യത്തായ പാഠങ്ങൾ കുട്ടിളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ലളിതമായ ഭാഷയിലാണ്‌ ഈ ബൈബിൾ കഥകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്‌. മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടിളോടൊപ്പമിരുന്ന് വായിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇത്‌ രൂപകല്‌പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.