കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എന്‍റെ ബൈബിൾപാഠങ്ങൾ

എന്‍റെ ബൈബിൾ പാഠങ്ങൾ

12 അപ്പൊസ്‌തന്മാർ

12 അപ്പൊസ്‌തന്മാരുടെ പേരുകൾ ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കുട്ടിളെ സഹായിക്കു

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

എനിക്കു കാണാം!

ഈ ബൈബിൾ പാഠം ഉപയോഗിച്ച് യേശുവിന്‍റെ പ്രസിദ്ധമായ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കുക.

മൂന്ന് എബ്രായർ

രാജാവിന്‍റെ സ്വർണബിംത്തിനു മുമ്പാകെ കുമ്പിടാൻ ശദ്രക്കും മേശക്കും അബേദ്‌-നെഗൊവും വിസമ്മതിച്ചത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുക.

ഉണ്ണിയേശു

യേശുവിന്‍റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കു